Urretxu eta
 Zumarragako Euskara 
Hitzaurrea
Sarrera
Metodologia

 

 Atalak
Fonetika-Fonologia
Azentua
Izenaren Morfologia
Aditzaren Morfologia
Sintaxia
Lexikoa

 

 Dokumentuak
Elkarrizketak
Argazkiak
Bibliografia

 

 Dokumentuak

 Elkarrizketak
[<<] Testu eta soinu grabaketen menu nagusira itzuli

 

 

 Abarkagintza

Egin klik irudia handiago ikusteko

—Euxebi Aiastui—

Euxebi Aiastui zenarekin Mendizabal Baserrian elkartu ginen, eta bertan hainbat gairi buruz hitz egiteko aukera izan genuen. Horien artean pare bat aukeratu ditut. Bat abarkagintzari buruzkoa da. Dirudienez garai batean dena etxean egiten omen zen, eta etxerako gehien bat. Testuan Euxebik (E), Itziarrek (bere alaba) eta hirurok parte hartzen dugu (X).

E: Eta isete sian aarkak ordun ba, aittak itte sittun ganaumaten narruukiñ, aarkak beak joste zittun... bai emen oiñ dantzarik eta eralteittue ba, ba ola postura ortaa joste zittun aittak, ta amak itte sittun aarkantzako sokak ardiñ illeekiñ.

Itziar (alaba): " dana etxen gizonak, dana etxen!"

X: abarka e etxen einda? Eta nola eitte zian?

E: ba... nola esango nizuke, onetxen, au baiño aunditxooko, koadroko egurrezkua zan tabla bat, ool bat, eta bazeukan aittak, zulatxikiya esaten gendiun guk, aekiñ ttaka – ttaka markatze zon, eta an iskiñako eukitzen don joskura zea aura, narruzkua isete zan, eta ua antxe suloti suloa pasatze zon, ta geo tira ein da neurriñ ipiñi ankaako...

X: eta gero e sokak artillekiñ?

E: geo, ardiñ illeekiñ amak itte sittun ... txabilla bat isete san, txabillia esate zitzakon, aekiñ itte sittun e ... ardiñ e illeekiñ sokak aarkantzako.

X: eta galtzak e bai?

E: eta galtzak e bai!

X: dana etxen?

E: dana etxen!.


 Anbotoko Señoria

Beste testu bat ere aukeratu dut, oraingoan sorgin kontuei buruzkoa. Dirudienez telebistarik ez zegoenean, eta baserrian iluntze aldera, zenbait lan egiten zituzten bitartean (artoa zuritu, babak aletu...), errosario errezatzea gain, hainbat istorio kontatzen zituzten; tartean sorgin kontuak . Euxebik esan bezala horietako asko "Eibarren eskupeta asmautakon danak iskutau sian".

Entzun elkarrizketa hau

E: ai giñan beiñ beiyakiñ souan ai giñan lanen, antxe etxe ondon bertan, ta guk ezkendun ezerre ikusi, baiña etorri zan ola aize bolara bat oso berua, ta esan tzon Anastaxiok "etxea jun bañau!". Eta kendu beiyak, eta aria o erraminttia bertan utzi, eta etxea jun giñan. Eta emen Iriongo Anttonik eta esan tzuen ordun ba su bat pasa omen tzala, guk ezkendun ikusi. Ta su bat pasau zala, guk e bai beotasuna ikiagarriya sentittu gendun.

X: Su bat pasau zala?

E: sua pasau zala goiyan.

Itziar (alaba): Ba goiyan  bai, bai! Pasatzen zan e! Ni ikusitta nao!

X: A bai?

Itziar: Inixio ta biyok, gue anai, nere anai gaztena ta biyok, bai, bai, olaxe goiyan, ba aeroplano bat pasako balitz bezela, ez ain goiyan, baiño rast! Ola su barrara bat! Anbotoko señoria zala esaten tzan, ilia orraztu ta ilia orraztu eoten tzan bai!

Eztakit gauzaorik ikuste ezpaittuzu ezta? ba ez tezu.. baiño oiñ ikaragarri izkutau dia, eztakit beste sorgin batzuk etorri dia...

X: aundigok!

Itziar: oingok eztakit nolakok izingo dian, bueno! Eske len ikusittako gauza orik, ta esango zue  zezelebrekeiyak dian, baiña...

X: Ori nundi noa pasatze zan?

Itziar: orrutz, beti direzio ortan jute zan, Anboto aldea jute zan beti. Emen Zumarralde aldeti ezta? Beasaiñaldeti etorri esan daiyun, ta beti Anbotoa, Deskarga aldea, Anboto an dao(...) orrutz sekula ez, bati ara.

Aitor (laguntzailea): Eta su bat bezela or...

Itziar: Bai,bai ola barrara bat. Ze esango nizuke ba nuik oaiñ (...) ola atzea etzan gelditzen ezerre, dana batea juten tzan.

X: ori ikusitakon ze iten tzenduen?

Itziar: ezerrez, juten tzan da akabo!  Guk beotasunik ezkendun sentittu, ola pasatzen ikusi bai. Oindik anaya esan diabe " beittu beittu i, Anbotoko señoria baijoa" jun da, ba kitto! Akabo!

E: nik estakit ori sela isingo dian, baiña ola aitze zan bai.

Itziar: oin beintzat eztiala iusten olako gauzak ordun...

Euxebi Aiastui (E), Itziar (alaba) eta
Aitor Lizarazu
(laguntzailea)
Mendizabal baserria (Urretxu)

Gora
 
 Zintzo-Mintzo Euskaltzale Elkartea

Labeaga 12, behea.
20700 Urretxu (Gipuzkoa - Euskal Herria)
.
Telefonoa: (+34) 943036474