Urretxu eta
 Zumarragako Euskara 
Hitzaurrea
Sarrera
Metodologia

 

 Atalak
Fonetika-Fonologia
Azentua
Izenaren Morfologia
Aditzaren Morfologia
Sintaxia
Lexikoa

 

 Dokumentuak
Elkarrizketak
Argazkiak
Bibliografia

 

 Dokumentuak

 Elkarrizketak
[<<] Testu eta soinu grabaketen menu nagusira itzuli

 

 

 Fabrikan ere lanean
Egin klik irudia handiago ikusteko

—Leturiondo baserria (Zumarraga)
© Carlos Mediavilla —

Bautixta Alberdirekin Leturiondon elkartu ginen. Bautixtak (B) kontatu zigunez, baserritar askok, etxeko lanaz gain, fabrikan lan egin behar izan zuen. Bera ere horrela ibili omen zen gerra garaian.

X: Ta ze lan itten zendun an , Leazpin?

B: Eitte gendun bomatan, geo aek e bukau sianen e maillukak, seak e bai, matxinon, da geo aek e, rebarbak e isen dittuu.

X: Makina batzuk rebarbako?

B: Makinak? Ez, da askar gaiñea ibilli gaiñea e! An e bat e dan! Dan! An ura ertetze zan da, an pieza bat atetzen da, an beste bi tta, aik e beron in ber isete sian da, ta an e oolaxe, uuuu! Ostu baiño len.

X: Ta aberik eingo zenduen, beatzak galdu ta olakok!

B: Ua baiño txarraua, sean e an e Atxurtzan ibilli giñanen da, an basian e beatzak mostutakok, baiño, an e aletak eitten an, oie(k) bomak ittuan, e bertan soldatze zian da gauzak, txapak izate zian, daka! Diki! Bat ta! Ta! Ai sien peligrosok ta ni(k) arten e eskua lijerogo.

Gisona jatorra bestaat e, ura re emendi jun tzan zeera, Biskai aldea o ua, oei Korea esaten dioe, or e zan baserri bat Saardotei, Saardotei baserriya zan, orko gisona san oñetiarra isatez, Luxiano, oso gison jatorra, da aekin, " emen e askar ibili bearra seok! Eta kontuz e argi!" aek e, dixparua emate xakon da, sartu daka! Ra! Ta! Da an e , an diki! Daka! Ibili nitxian.

Geo aleta txikik itten tziana zeon, ni nitzan tokiñ. An e, sabillen Leaspiko bat, ta aek e ondo emate gendun martxa aura. T a geo bestaat e , Eskio esaten tzioen, baiño ura gisona... nik es takitt e ... an pixkat e bestei e bakizu zeaittea ta gustatze zitzakon da, an ipini zuen ura, ipini suen seatan eta, gois baten ja ta dia! Ni enitzan kontuatu, eta bokailloko garaiya zan, beatzittan bokailloa jate gendun, ta sea itten tzan ola geau giñan da, ori karrillea kamilla ateata, Fleta ta an tzabiltzan ta orduako eamango suen gison ori. An ikuste ittut e beatzak zapal! Beatzak sian, goman, sean, neumatikon seakin eukitze gendun ba! Beatzak defenditzeko! Ta gomak ososoik, beatzak puskauta..."


Bautixta Alberdi (B)
Leturiondo baserria (Zumarraga)

Gora
 
 Zintzo-Mintzo Euskaltzale Elkartea

Labeaga 12, behea.
20700 Urretxu (Gipuzkoa - Euskal Herria)
.
Telefonoa: (+34) 943036474