Urretxu eta
 Zumarragako Euskara 
Hitzaurrea
Sarrera
Metodologia

 

 Atalak
Fonetika-Fonologia
Azentua
Izenaren Morfologia
Aditzaren Morfologia
Sintaxia
Lexikoa

 

 Dokumentuak
Elkarrizketak
Argazkiak
Bibliografia

 

 Dokumentuak

 Elkarrizketak
[<<] Testu eta soinu grabaketen menu nagusira itzuli

 

 

 Garai bateko sukaldea
Egin klik irudia handiago ikusteko

—Joxe Alberdi eta Frantziska Errasti—

Beain Aurrekoa baserrian egin genuen elkarrizketan Joxe Alberdi eta bere izeba Frantziska Errastirekin jardun genuen hizketan. Garai bateko bizimodutik hona izandako aldaketak aukeratu ditut. Joxek (J) garai bateko sukaldea nola antolatuta zegoen adierazi zigun.

X: Zuk beti ezautu ezu zuk ekonomika ta ori?

J: Bai, beti, emen lenao zan, beeko sua zeon emen, tximiñiya goora, ta ekonomikia len tzan or, telebixioa daon... ta freaderia re bai, geo ba, traste geiyo nola zan ba, bestia jarri gendun berrittu gendunen.

X: Ikullue re gertu daukezue?

J: Len ementxe zan atia ikulluako.

X: A ortxe zeon atea?

J: Ta geo kendu in gendun obra au in gendunen, da emen oremai aundie bai labesua itteko ta, sea itteko, oremai aundi bat e antxe eote san...

X: Ta or ze eitten tzenduen?

J: Or zea itte zan, ogiya eitteko masia.

X: Nola?

J: Seakin iriña botatze zan, geo uraakin da, oixe...

X: Eta labea re baukezue?

J: Labea or dao, baiño oiñ ollaskok eta eoten dia.

 Bizi izandako aldaketak

Bizi izan zituzten aldaketen berri Franziskak ere eman zigun, aldaketa handiak izan ziren, baina lanak ez omen ziren bukatzen:

F: "Dionixia pentsatze zendun garai baten jarritta kalea jun bar tzendunik?" Eta " ez non pentsatzen" eta" oiñ jarritta ai die belarra bitzen, eta jarritta eitten due, buelta ematen ta gu eskuerekin benga ta benga, ta ainbeste adelantu, eta oiñ e kargau re beak itten do, ondarrak bittu ta yasta! Ori pentsatze zendun?" Da " sekula ez non pentsatzen nik auek ezautu bear nittunik, ta ala re iñ ezinda gabiltza lanak!"

 

Joxe Alberdi (J) eta Frantziska Errasti (F)
Beain Aurrekoa baseria (Urretxu)

Gora
 
 Zintzo-Mintzo Euskaltzale Elkartea

Labeaga 12, behea.
20700 Urretxu (Gipuzkoa - Euskal Herria)
.
Telefonoa: (+34) 943036474