Urretxu eta
 Zumarragako Euskara 
Hitzaurrea
Sarrera
Metodologia

 

 Atalak
Fonetika-Fonologia
Azentua
Izenaren Morfologia
Aditzaren Morfologia
Sintaxia
Lexikoa

 

 Dokumentuak
Elkarrizketak
Argazkiak
Bibliografia

 

 Dokumentuak

 Elkarrizketak
[<<] Testu eta soinu grabaketen menu nagusira itzuli

 

 

 Euskaraz

Miel Etxanizekin (M) Urretxuko bere etxean elkartu ginen. Nahiz eta Urretxun bizi, berak esan zigunez, garai hartan denbora gehiago pasatzen zuen Eitzan etxean baino. Euskarari buruz ere hitz genuen berarekin.

X: Jolasen da ibiltzen tziñaten kalen?

M: Kalen? Bai.

X: Zertan jolasten zenduen?

M: Pelotan e ibiltze giñen, asko es pelotan e, baiña kao jolasteko enian aukera asko isen baiña, bueno pelotan.

X: Pelotan nun itten tzenduen?

M: Eosein tokittan, ataittan e! Amen Urretxun emen portikotan, da Eitzan oindio, oin daon frontoi txiki bat.

X: A bai.

M: Baiña nik ortaako asti gutxi isen diat.

X: Ta beti euskeraz itz eitten zenduen?

M: Eitzan beti euskeraz, bai, bai nik emen enon e koadrillaik isen, kao! Nee familia Eitzan bisi san, eta ni onaa etortze nitzen goisen. Geo illuntzen gauen etortze nitzenen, etxea jute nitzen lo ittea, ta geo ba geatze nitzen ba igual eunen batzutan, eo askotan, geiyo igual andik etorri bearrik, ibilli bearrik ezpalin bazeon, onek esan dona, ba Eitzako zea ortaa jute nitzen, da emakumei e zeak e pixkaat ondo ipintzen e zumak, zuitzeko ta ola, demporia pasatze non, baiña bestela nik kuadrilla Eitzan izan non beti, ta guk beti euskeraz.

X: Eitzan e bai?

M: Bai, bai, bai, bai gaiñea oso euskalduna, oso euskaldunak giñan danok gaiña! Koadrillan guk iñoiz ezkendun, iñoiz etziuan ertetzen iz bat erderaz, esta naitta re!


Miel Etxaniz (M)
Urretxu / Eitza (Zumarraga)

Gora
 
 Zintzo-Mintzo Euskaltzale Elkartea

Labeaga 12, behea.
20700 Urretxu (Gipuzkoa - Euskal Herria)
.
Telefonoa: (+34) 943036474