Urretxu eta
 Zumarragako Euskara 
Hitzaurrea
Sarrera
Metodologia

 

 Atalak
Fonetika-Fonologia
Azentua
Izenaren Morfologia
Aditzaren Morfologia
Sintaxia
Lexikoa

 

 Dokumentuak
Elkarrizketak
Argazkiak
Bibliografia

 

 Dokumentuak

 Elkarrizketak
[<<] Testu eta soinu grabaketen menu nagusira itzuli

 

 

 Arabako artzainak
Egin klik irudia handiago ikusteko

—Agirre baserria (Zumarraga)
© Carlos Mediavilla—

Bitoriano Lizarralderekin (B) Zumarragako Agirre baserrian egon ginen. Bitorianok garai batean Araba inguruko artzainak inguruko baserrietara negua pasatzera etortzen zirela adierazten du testu honetan.

B: Abendun o ola etortze zan, eta geo jute zan, San Ixidrorarte emen eote zan, e emengo basarriko larrek...

X: A bai? Zuen larreta etortze zien?

B: Bai ba, orta etortze zan, negun iesi etortze zan, geo ekartze zon alpapea e ta jateko, ta geo lastoa azpik eitteko eta...

X: Beak ekartze zittun oik?

B: Bai, leenao, leenao eon tzian aek ez, leenao inguratze zitzaten garoa ta orbela ta baserritarrai, baiño geo atzeneako zan lan aundiya, etxeako re naikoa lan da geiyegi emate zon da, berriz, da geo iya asi zian lastoa ekartzen.

X: Nola ekartze zuen?

B: Kamionakiñ, ba ekartzen Zalduondoti orti ekartze zuen lastoa, eta alpapea ba, bueno, Zaraoza alde ortati o, kamionkaa bat, o bi, o iru o bear tzianak, eta geo emen auzon eoste zittuen, larrek eta,... bueno, baakizu garai baten ba negun etzan ganauri kanpoa etaatzen, barrun eote zian beiyak eta gauza orik, emen basarriko gauzea, eta artzaiak ba aprobetxatze zuen e, ortaako leen eote zan ba ukullu o lokal bat dezentea zeati talde aundik izete zian, bueno ba guk e al tzala lekuba itte giñun, ustutze gendun aen ardi sartzeko aima eta, bueno ba, beak e ola ementxe gukin batea lo ite zon, da ementxe bazkaltze zon da, e, kontu garbikiñ e!, esa nai nuke, kontu garbikiñ.

X: Eta zuek ardik bazendukien zuek?

B: Ez, ez, ardik zeon etxen etzuen artzaiyik artzen e!

Bitoriano Lizarralde (B)
Agirre Baserria (Zumarraga)

Gora
 
 Zintzo-Mintzo Euskaltzale Elkartea

Labeaga 12, behea.
20700 Urretxu (Gipuzkoa - Euskal Herria)
.
Telefonoa: (+34) 943036474