Urretxu eta
 Zumarragako Euskara 
Hitzaurrea
Sarrera
Metodologia

 

 Atalak
Fonetika-Fonologia
Azentua
Izenaren Morfologia
Aditzaren Morfologia
Sintaxia
Lexikoa

 

 Dokumentuak
Elkarrizketak
Argazkiak
Bibliografia

 

 Dokumentuak

 Elkarrizketak
[<<] Testu eta soinu grabaketen menu nagusira itzuli

 

 

 Urretxuko festatan
Egin klik irudia handiago ikusteko

—Joxe Leunda—

Urretxuko festatan gertatutako pasadizoen berri ere Joxe Leundak (J) eman zigun. Dantzarako gogorik ezean, bazekiten denbora nola pasatu.

J: Urretxuko festatako, Santanastasittako ba kanpiton, xexen plaza alboa ba xexenak ezta, eta zeoan ba mayoral eo xexena(k) zaitzeko. Nola an zezen plaza jarri zuen, ba albon taberna, eo olako txozna bat montauta ezta. Zuloaakoa, or ferreteriñ ibillitakoa ta biok, abenidan zeoan dantza, ta dantzaako aukera geiregi re ez ta... "I, jungo aittuk taberna, zerbeza arrapatzea?topolinoa" ta "guazen!". Or parroki atzekalden olako bi argi xaar zerean, eta jun gaittuk. Ni geldittu nitzean pixkat e, aber iñor etortze zan eo beitzeko, eta Xipri ori sartu txozna ta topolinoa, ra! Artu lau topolino, ekarri zian, sartu txaketa poltxikutan, eta ni an bide ertzen; eta atzea berriz geiyo artzea. Alaxe garela, mayoral ori tapa! baiño iya gaiñea jode! Konturau zanen Xipri ori batenbat zetorrela, jo ta Larreako artasoon beeti goora, Irigon aldea, ango zipirri zaparrea! Da ni ez nian izan astiri ezta ankia moitzeko re,taka! gaiñea." ¿qué andan ustedes aquí?" mayoral orrek, eta "pues nada, el amigo que ha venido a cagar, y yo le estaba esperando" ta lau topolino txaketa poltxikutan nittula. "¿y por qué se ha escapado?" "no sé, se habrá asustado" ta ni kieto, ezta muittu re, Iparragirre bezela, geldi!. Ta al izketan geo mayoral orrek "es que no se en qué pueblo un año tuve un caso..." ttapa-ttapa-ttapa izketan ezta? Ta alditxo baten izketan eon giñen da kao, gu genden lekuti bestaldeko ertzen zeon xexenan ikullu ori, eta "bueno, voy a dar un vistazo al ganado..." eta ni i, olaxe eldu diximulon botillai, ttarra-ttara-ttarra, bestea Iriondi bueltan etorri uan, elkartu giñan gue topolinokin da geo Urolako estazioa, apeaderoa jun, da karrillen kendu tapak, eta an ean genittun."

Joxe Leunda (J)
Prontxone baserria (Urretxu)

Gora
 
 Zintzo-Mintzo Euskaltzale Elkartea

Labeaga 12, behea.
20700 Urretxu (Gipuzkoa - Euskal Herria)
.
Telefonoa: (+34) 943036474