Urretxu eta
 Zumarragako Euskara 
Hitzaurrea
Sarrera
Metodologia

 

 Atalak
Fonetika-Fonologia
Azentua
Izenaren Morfologia
Aditzaren Morfologia
Sintaxia
Lexikoa

 

 Dokumentuak
Elkarrizketak
Argazkiak
Bibliografia

 

 Dokumentuak

 Elkarrizketak
[<<] Testu eta soinu grabaketen menu nagusira itzuli

 

 

 Ijitoekin izandako gorabeherak

Joxemari (JM) Pildain zenarekin Ferminenea baserrian izan genuen elkarrizketa. Aukeratutako pasarte honetan Joxemarik ijitoekin izandako gorabeherak aipatzen ditu.

JM: Kandido zana, neekin lana itte zon bat, jute uan furgonetea euki zonen, negualdea, ta or artzaia eo bazeok or Urbasati beera, or bazeoan txaolia, baiña argiya ta ola kandillakiñ, da zeakiñ; da arkumata furgonetekin. Bea nola etzan txofer da ibiltzen, beti zea, illunabarren da jun ber , beandu antzen da, arkumak eta zeak romanakin da pixatzen zan garaiyan. Ijitoa beti ola, beeti gora ta, zea, eskukin kandillakin da, ar beira zeon bittarten, beeti goora, sekula romania geldi eon ezinda; "para!" beti ta, golpia goora, beti gora. Kandilla ta, aekin beira zeon bittarten illunpetan, eunez jun ezkeo dana ikusi eitten zana, baiña illunabarren jun da, ikullu baztarreko kandillakin da, kontu ateizak, ba zemat arrapauko zon: bost kilo, amar... baiña ori ittea gaur ezto meezi, gaurgaur ezto... baiña e, kontu etaizak zela zeon ura, illunabarren jun bear ara, antxe kilo bat o beste... ta arkuma bat arrapau.

Joxemari Pildain (JM)
Ferminenea baserria (Urretxu)

Gora
 
 Zintzo-Mintzo Euskaltzale Elkartea

Labeaga 12, behea.
20700 Urretxu (Gipuzkoa - Euskal Herria)
.
Telefonoa: (+34) 943036474