Urretxu eta
 Zumarragako Euskara 
Hitzaurrea
Sarrera
Metodologia

 

 Atalak
Fonetika-Fonologia
Azentua
Izenaren Morfologia
Aditzaren Morfologia
Sintaxia
Lexikoa

 

 Dokumentuak
Elkarrizketak
Argazkiak
Bibliografia

 

 Dokumentuak

 Elkarrizketak
[<<] Testu eta soinu grabaketen menu nagusira itzuli

 

 

 Garai bateko "ofizioak"
Egin klik irudia handiago ikusteko

—Inixio Salaberria—

Garai bateko "ofizioei" buruz ere hitz egin genuen, egun galduta dauden lanbideak izan genituen hizpide (kinkaileroak, mieleroak, txatarreroak...). Oraingo testua "bayeroei" buruzkoa da.

M: ... geo bayerok e ibiltze zian mandookin, zea e galbaiya, galbaiya da e babia ta garbitzeko, eta baia berriz, estugoa, len esan deuna, zaiya apartatzeko, da mandookiñ ibiltze zian basarri(z) basarri.

X: Oik ze itten zuen ori? Saldu?

M: Saltzeko, bai bai, " baia la balla!" otseitte zuen etxeondoa etorritta ta...

X: Puskatu eo etzien itten?

I: Ori e, e, bueno, normalmente kastau azpitti

X: Ta etzeuken arregluik ia?

I: Bein kastau ezkio, armazoia zela egurra izete zan, eta zea jardunen jardunen kastau itte zan, ordun, etzeukan, bueno arreglua arreglua zeoze, partxe bota, eskiña bateti aste zanen, zeoze partxia baiña,... etzon e etzon e oso, denbora gutxiko arreglua isete zan aura, ordun ba berriya...orik e bayerok, orik e mandookiñ bi au eta goyan e zea montura zeukan eta gantxo batzukiñ, eta krixton pillak e ebaltze zittuen, karo, aek zaukan e bolumena bai, pixuik ez, pixuik batez, bolumena ebaltze zuen.

X: Ta oik e etzien euskaldunek izaten?

M: Gallegok, bai gallegok.

X: Ta gero gaue ta nun pasatze zuen?

M: Basarrittan, ola leku jakin xamarrak o...

I: Normalen iya etxe jakiñak, e, erak e rekorriduba,... ori nikestakitt emen e, geo jenerok nun artze zittuen, nun zeukien e almazenak en un kargatze zittuen e jenerok! Zeatio orik e ... eunen e orik basarri mordua, rekorridua e... ordun aek e eunen jakiña euko zon zenbat etxe pasauko zittun, eta gutxi gora bera... zeatik e... urrin xamarreko basarri aitta ba etxea jenerokin juten balinbazitzakon! Oiek iya toki jakiñea...

X: Ori zer zan, apopillo modua eoten zien eo,...

I: Bueno,...

M: Nikestaitt, etxekok e jaten tzueneti bat geiyao ta...

X: Ola morroi antzea eta bezela ez?

M: Ez, afaldu ta gau bat o pasau ta,... jun


Inixio Salaberria (I) eta Maria Jesus Arrieta (M)
Erratzu Goikoa baserria (Urretxu)

Gora
 
 Zintzo-Mintzo Euskaltzale Elkartea

Labeaga 12, behea.
20700 Urretxu (Gipuzkoa - Euskal Herria)
.
Telefonoa: (+34) 943036474