Urretxu eta
 Zumarragako Euskara 
Hitzaurrea
Sarrera
Metodologia

 

 Atalak
Fonetika-Fonologia
Azentua
Izenaren Morfologia
Aditzaren Morfologia
Sintaxia
Lexikoa

 

 Dokumentuak
Elkarrizketak
Argazkiak
Bibliografia

 

 Dokumentuak

 Elkarrizketak
[<<] Testu eta soinu grabaketen menu nagusira itzuli

 

 

 Garai bateko trenak
Egin klik irudia handiago ikusteko

—Julian Alberdi eta
Presen Sasieta—

Presen Sasieta (P), eta Julian Alberdirekin (J) Urretxun egin genuen bilera. Oraingo honetan Urretxu eta Zumarragan martxan ibili ziren trenei buruz hitz egin genuen. Ezagunak dira Norteko trena eta Urolakoa, baina "Baskotako trena" ere bazen, Deskargan barrena Maltzaga aldera joaten zena.

P: ... gure aittejaunak zean itten tzon lana, karrilleroa zan, karrillen lana bai, baskotako karrillen.

X: Ta ze itten tzuen or karrillen?

P: Karrillen ba, karrilla konpondu, trabiesak eta sartu falta dana eo,... rekorridu aundiya zeuken, estaziotik asi tta tuneleti bestaldea, Deskargako tuneleti eztaki ze tramotaiño... baiña eoten tzien an ba bost...

J: Oi Zumarrako estasioti asi ta ... Bilboa juten tzan ura, los vascos...

P: ... Eta bosten bat mutill o zeen ean e,...

J: Eta Deskarga biden aldapia seon ba! Eta an kondutorek paren ikusten sittunak ¡venga, monta! Poliki ibiltze zan ba!

P: Eta balinbazeon alare edurra ittemazon an aldapan beeti goora pittin pittin pittin jun in bear da, batzutan jun ezinda geatze zan trena e! An Deskarga aldapan, an gure etxe paren o,... indar gutxi, indar gutxi,...eta gero gaiñea beste kontu bat pasatze zan, euriya ta edurra ta ordun nola asko itten tzon garai artan, oaingo alden negua txarra izaten tzan ordun! Edurra ta asko itten tzon da! Eta gero luizik itten tzian, luiziya ba al dakizue? Bueno, ori itten tzan eta gure aittajauna ta an ots eitte zuen e! Luiziya zeola ta,...

J: Zeuken rekorridua emendik zearaiño, nola da ori? Eibar baño lentxio, aber... Maltzagaiño, ta geo Donostitti erten tzonak zea itte zuen, juntau alkarrekin da, geo ura juten tzan Bilboa...

P: Gure aittajaunak eta karrillero lanetan itten tzon tramoa zan, asi estaziotik eta or tunela pasa ta gero, tunela bakizu Deskargako tunela aurrea an tzeon da, jakingo zu igual... ba oiñ dabil galipotak o zeoze, oolako zerbait da baiña, karrilla zan tokittik an dao tunela aurrea an tzeon da, andik aurreago zeuken zea, een trozua, bestaldeko trozon bestan batzuk eongo zian aen moun baiña,... trabiesak eta arrik eta karrilla nola zeon bijilantziyan,... txandan bijilantzia itten tzeen, bai, baten batek, besten bestek, ola... geo bijilante eontzan bean, ura aproposito zeukan, goizeko lauretan da, e trena allaatu baiño leenao, zea territoriyoa in ber tzeen ikusteko nola zeren, garbi zeon, juteko moun zeon, ori oso bearrezkoa zan, eta lenengo trena eotentzan seittardittan , eoten tzan goizen, beeti goora re, e Bilboaldea, eta ordun , ari aurretik in bar tzitzakon rekorrido ori, ta gure aitajauna askotan juten tzan,...


Presen Sasieta (P) eta Julian Alberdi (J)
(Urretxu)

Gora
 
 Zintzo-Mintzo Euskaltzale Elkartea

Labeaga 12, behea.
20700 Urretxu (Gipuzkoa - Euskal Herria)
.
Telefonoa: (+34) 943036474