Urretxu eta
 Zumarragako Euskara 
Hitzaurrea
Sarrera
Metodologia

 

 Atalak
Fonetika-Fonologia
Azentua
Izenaren Morfologia
Aditzaren Morfologia
Sintaxia
Lexikoa

 

 Dokumentuak
Elkarrizketak
Argazkiak
Bibliografia

 

 Dokumentuak

 Elkarrizketak
[<<] Testu eta soinu grabaketen menu nagusira itzuli

 

 

 Eskola

Joan Soraluzerekin (J) Leturi Barrena Baserrian elkartu, eta gainerakoekin bezala, gai askori buruz hitz egin genuen. Aukeratutako testua eskolari buruzkoa da.

X: Zuek eskola nola juten tziñaten? Atxaldez o goizez?

J: Ori ni goiseti junitzan, orrati ikixi non olako pilla! Eskola jun in ber da ikixiko bada, eun erdiya, lau ordu itten nittun bakarrik txikittan.

X: Ta noa juten tziñen?

J: Villarrealea, Zumarra errira jun bar uan baiña, errikok urriñago itte zian, Villarrealgo kalebarrenen tzeen erri eskolak eta ara jute nitzan, paau ta, paau itte zittuan, nola enitzan Villarrealekua, Don Segundo o maixua, ta ara jute nitzan ni, Zuk ezautuko zendun Don Segundo? Aittak ezautuko o earki asko! Elizen ondon, ayuntamentun, ayuntamentun barrun len, len, ni an ibili nitzan, elizen ondookon bate bate eskolar aetan ibilitta nao bate bate, gutxi.

X: Ta eman itte zuen?

J: Hombre! Baño guk eziñ ikixi! Eskola jun in ber da, eskola ezpazea juten... gue semek ikixi do eskolia, baiña ikixi!

Eman oixe, ordun oin baiño goorrao zan, oiñ baiño goorrao zan ordun e!

X: Zeati?

J: O errekreon beandugo sartu, eo, ta tareakati, tta gauzakati tta, oixe, oixe...

X: Eta ordun entendittu ta ezer ez?

J: Eziñ, entendittu re eziñ,ta ordun maixuukiñ e bertaantxen gelditze zea, maixuk ezin dizu naitta re ezin dizu eakutxi re! Etzekiñ maixuk eta! Maixua erdalduna zan ba! Nola ikixiko nian, nola ikixiko nian eskola asko! Imposible! Sumar, restar, multiplicar da dividir, lau reglak eta... eak ba ortxe, pixkaat ondo, o gaizki, ortxe, ortxe. Oitxek ikixi giñutzen guk! Bai, lau regla, besteik, ze, ze uste zuek bezela? Periodixta, zu periodismo einda eongo zea segurugo?

Joan Soraluze (J)
Leturi Barrena baserria (Zumarraga)

Gora
 
 Zintzo-Mintzo Euskaltzale Elkartea

Labeaga 12, behea.
20700 Urretxu (Gipuzkoa - Euskal Herria)
.
Telefonoa: (+34) 943036474