Urretxu eta
 Zumarragako Euskara 
Hitzaurrea
Sarrera
Metodologia

 

 Atalak
Fonetika-Fonologia
Azentua
Izenaren Morfologia
Aditzaren Morfologia
Sintaxia
Lexikoa

 

 Dokumentuak
Elkarrizketak
Argazkiak
Bibliografia

 

 Dokumentuak

 Elkarrizketak
[<<] Testu eta soinu grabaketen menu nagusira itzuli

 

 

 Basolangintza
Egin klik irudia handiago ikusteko

—Agirre baserria (Zumarraga)
© Carlos Mediavilla—

Lehen aipatu bezala, Bitoriano Lizarralderekin (B) Agirre Baserrian egindako bileran hainbat gai jorratu genituen. Honakoa basolangintzari buruzkoa da.
Entzun elkarrizketa hau

X: Gero or idikin da ekartzen zenduen?

B: Idikin, joe!

X: Eta arbolak eta bota? Motozerraik etzeon!

B: Trontzeekin! Da trontzak ez oaiñ esibizion ibiltze ittuen oik bezelakok, trontza zar zea batzuk da... motosierrea azaldu zan oaintxe oetaemeretzi urte o berrogei urte o, ordun azaldu zan da, bueno ordun, baiño bittarten e...

X: Nola konpontzen ziñeten? Segun nun daon bota bear dan arbola?

B: Segun nun daon bota bearra ta, ombre! Kantidadek e etzian izaten oain bezelako, pixkaat botatze zan da...

X: Zuek e jartzen zenduen zirie?

B: Burniziriya? Bai, bai.

X: Bestela arbolea...

B: Ori batzutan plomadan etzan eoten, da plomadan eonda re arbolek batzutan alde batea karga geiyao eukitzen do, ta ordun segun nundi ebaitzen ai ziñan, deskuidao ezkeo ikutu itte zan. Kontapixu arek plomadea galdu eraitte zion, eta ordun zerrea ezin tzendun ibili. Ordun itte zan burniziriya da porrea, sartu ta, kao aek pixkaat lasatze zon da ordun ebaitze zan.

X: Nola ala konpondu bintzet!

B: Bai, bai.

X: Ta geo idik ekarri oik...

B: Bai idikin. Baiño idiikin e noiz arte? Emen tratorra ointxeoeita, oeitamabi bat urte o ola izango dia nik eosi nola, etzan emen tratorrik, arrezkeo eosi deu tratorra, oain oetamar bat urte  oetamabi urte arte dana idikin. Idikin, idikin!


Bitoriano Lizarralde
(B)
Agirre Baserria (Zumarraga)

Gora
 
 


Zintzo-Mintzo Euskaltzale Elkartea

Labeaga 12, behea.
20700 Urretxu (Gipuzkoa - Euskal Herria)
.
Telefonoa: (+34) 943036474