Urretxu eta
 Zumarragako Euskara 
Hitzaurrea
Sarrera
Metodologia

 

 Atalak
Fonetika-Fonologia
Azentua
Izenaren Morfologia
Aditzaren Morfologia
Sintaxia
Lexikoa

 

 Dokumentuak
Elkarrizketak
Argazkiak
Bibliografia

 

 Dokumentuak

 Elkarrizketak
[<<] Testu eta soinu grabaketen menu nagusira itzuli

 

 

 Hizkera
Egin klik irudia handiago ikusteko

—Joxe Antonio Izagirre—

Entzun elkarrizketa hau

Joxe Antonio Izagirre (J) eta Monika Otermin (M) senar-emazteek Zumarragan duten etxean egindako bileran hizkeraz ere hitz egin genuen. Hona hemen zer dioten:

X: Ba itzeitteko eran e aldea naittuko zendun ala?

M: Bai.

X: Diferente itzeingo a bintzet!

J: Ba andik ona ezta ainbesteaiño notatzen, Etxarri alde ortati tta orti diferentego itte a askoz e joe, Torrano ta Unanue oittan oso diferente itte a. Diferente beti diferente baiño ezta asko notatzen- Or tonoa asko kanbiatzen zako.

X: Emendik bera re Azkoittira diferentzie badao!

M: Bai Atzerreka re bai!

J: Bai or e, guk emen beiya esaten deuna oie beixa, idiya esaten deun bezela idixa ta...

X: Eta Santa Lutzira re bai...

J: Ba, Santa Lutzira ezta asko notauko, bertan dao ta...

M: Santa Lutzia eztakitt baiño emen Atzerreka bai, mendiz atzea iya! Paotxetan atzea iya notatze a...

X: Pagotxetan atzea zer gelditzen da, Azpeiti?

J: Bai andi beera jute a Azpeittira, baiño an beiyan zulon Atzerreka dao, barrio koxkor bat. Atzerreka.

X: Eta an ia ze itzeitten due, Azpeiti...

J: Ua Azpeitiko terrenua, Atzerreka. Andi Urruztillea jexten da, da Urruztildi Azpeittira. An e kamiñoa in be ezautu gendun. Atzerrekati Urruztillea. An e kamiñoa in baiño lenao pasau nitzan, pasau giñan gu. Atzerreka jun festatan da, geo andik Urruztillea, ta Urruztildi Azkoittia oiñez Azpeittia da, an trenak alde in baliu oiñez etorri bear!

Jaione (laguntzailea): Eta autzaño jun in ber e bai!

M: A, gazten kontue, oixe!

Ja: Autzaño oiñez jun in ber da festata allaatzeako nekauta!

J: Ordun nekatze al tzan ba? An trenak alde in baliu, ordun nekau, andik ona etortzeaiño...

 

Joxe Antonio Izagirre (J) eta Monika Otermin (M)
Atxibita Baserria (San Kristobal auzoa - Zumarraga)

Gora
 
 


Zintzo-Mintzo Euskaltzale Elkartea

Labeaga 12, behea.
20700 Urretxu (Gipuzkoa - Euskal Herria)
.
Telefonoa: (+34) 943036474