Urretxu eta
 Zumarragako Euskara 
Hitzaurrea
Sarrera
Metodologia

 

 Atalak
Fonetika-Fonologia
Azentua
Izenaren Morfologia
Aditzaren Morfologia
Sintaxia
Lexikoa

 

 Dokumentuak
Elkarrizketak
Argazkiak
Bibliografia

 

 Sintaxia

 Sintaxia
  1. Perpaus bakuna
  2. Lokailuak
  3. Perpaus konposatuak
 2.- Lokailuak

 2.1.- Emendiozko lokailuak

a) -re: ere adierazteko lokailurik erabiliena –re/-e da. Beti haserako e gabe ageri da.

"... ta emen baserri askotan eta etzeon urik e!..."
"... artua ta gariya eta patatia re bai..."
"... Uarteko fulana izangoa oiñ e mendiñ baten..."

d) beintzat:

"... ordun ba Arrietatarrak izango ittuan beintza batzuk..."
"... gauza ori guren ez bintzat ezuen oi usatu..."

e) gaiñea:

"... ba ola bueltan krixton ostiya ematen dik gaiña..."
"... eitten giñun gaiñea talua azkeneako lau puska..."
"... geo rebarbak e ... makinak eta azkar ibilli gaiñea
..."

f) beiñipeiñ:

" ... espeantzia ematentzon beiñipeiñ..."

 2.2.- Lokailu hautakariak

a) bestela:

"... ta sekatze zanen geo oliotan sartze genduztean... konserbatzeko... bestela ba seittun jateittuk..."
"... baserritarrak kanpon zeen bittarten leña! Barrun txaalai, ja ta arrapatzen, bestela ez mentzien gañeti ateatzen da..."

 2.3.- Aurkaritzako lokailuak

a) berriz:

"... otza berriz, ordun etzeon e..."
"... eta garraakon berriz astoa artu ta Gabiria gauez..."
"... aren aurretio berriz jartzezan pelotatzen Idoia..."

 2.4.- Kausazko lokailuak

a) zergatik (zeatio):

"... zeatio ordun Don Santiagona iraazten ibiltzezan plazatan..."
"... zeatio goizen jutentzan DonSantiagon anaya..." 

b) zeati:

"... zeati ea naizatentzuen..."

d) eske:

"... oso gutxi ... eske len letxugiare azukarrakiñ jategendun..."

Gora
 
 Zintzo-Mintzo Euskaltzale Elkartea

Labeaga 12, behea.
20700 Urretxu (Gipuzkoa - Euskal Herria)
.
Telefonoa: (+34) 943036474