Urretxu eta
 Zumarragako Euskara 
Hitzaurrea
Sarrera
Metodologia

 

 Atalak
Fonetika-Fonologia
Azentua
Izenaren Morfologia
Aditzaren Morfologia
Sintaxia
Lexikoa

 

 Dokumentuak
Elkarrizketak
Argazkiak
Bibliografia

 

 Aditzaren Morfologia


 Aditzaren Morfologia
  1. Aditz taulak
  2. Aditz erroak
  3. Morfemak eta aditzetan agertzen diren hainbat osagai
  4. Aditzen inguruan zenbait ohar
  5. Jokatu gabeko aditzak

 

 2.- Aditz erroak

 2.1- Aditz laguntzailea

a) NOR aditz sisteman izan aditzaren orainaldiko adizkietan e sustraia erabiltzen da lehenengo, eta bigarren pertsona pluralei dagozkien adizkietan:

gea / zea / zeate (zate) [1]

3. pertsona singularrean a da erabiltzen den erroa: da, zan, ...

b) NOR - NORK [2] aditz sisteman *edun aditzak bere objektua 3.pertsona singularra duenean bi erro erabili ohi ditu:

1. eta 2. pertsonan e erroa:

det / dek-n / deu / dezu / dezue

3. pertsona singularrerako o erroa darabil indikatiboan eta baldintzan (3. pertsonan pluralerako berriz u erroa gordetzen du):

do / zon / balo

c) NOR - NORI - NORK sisteman Euskal Herriko erdialde osoan bezala, hemen ere i erroa erabiltzen da:

diot / dio / diou/ gendiun...

d) Mendebaleko euskaran gertatzen den bezala, hemen ere ahaleran, aginteran eta subjuntiboko adizkietan egin erroa agertzen da, *ezan agertu beharrean:

(adibide gehiago nahi izanez gero ikus aditz taulak). Badirudi egin erroaren erabilpena Ataun, Zegama eta Zaldibiaraino iristen dela [3].

Ahaleran:

 
 
NI
HI
HURA
ORAIN
LEHEN
ORAIN
LEHEN
ORAIN
LEHEN
NIK
__
__
 
 
deiket
neiken
HIK
 
 
__
__
 
 
HARK
naike
neiken
 
 
deike
zeiken
GUK
__
__
 
 
deikeu
gendeiken
ZUK
naikezu
neikezun
__
__
deikezu
zeikezun
ZUEK
naikezue
neikezuen
__
__
deikizue
zeikezuen
HAIEK
neikie
neikien
 
 
deikie
zeikien

 

Subjuntiboan:

Aurrez esan bezala, subjuntiboa oso gutxi erabiltzen da, eta adizki gutxi batzuk ageri zaizkigu:

Apiilla biribilla // Neu bazeuzkat bi eun da erdi, // Emaiak ik beste bi ttaerdi//Artzai fanfarroso orri kendu daiyoten // eun ardi tta begi ori! (diezazkiodan)

Orrutz beti, direzio ortan jute zan, Anboto aldea jute zan beti, emen, emen Zumarralde, aldeti, Beasaiñaldeti etorri esan daiyun, ta beti Anbotoa, Deskargalden aurrea, Anboto an dao... (dezagun).

Aginteran:

 
NI
HI
HURA
NIK
__
 
 
HIK
 
 __
 
HARK
 
daiala (hiri)
dailla
GUK
__
 
 
ZUK
nazu
__
izu
ZUEK
nazue
__
izue
HAIEK
naiela
daiela (hiri)
daiela

e) Ari izan eta jardun aditzak:

Mendebaldean ari izan aditza arrotza izan da oraintsu arte, eta honen ordez egon, ibilli eta leku batzuetan jardun erabili ohi dira. Aztergai dugun inguruan ari izan eta jardun erabiltzen dira. Honez gain, badirudi Tolosaldean eta Goierriko sortaldean jardun ez dela ohikoa. Hona hemen hainbat adibide:

"... olako trontzia andi batek eldu, eta bestek eta ... ta geo aizkorekiñ eitte zitzakon zuloa alde bateti... zuti daola ai naiz e! Arbolia zuti daola e!

"... Pernando garoa ebaitzen ai men tzan,..."

"... trenbidea bai, emen iburretako Dionixio ta emengo ori Urola garbitzen jardun tzon! Urolako zea au e! Karrilla ebaitzen e! Eitten e! Emen Iburretako Dionixio mutiltzarra ta orik jardun tzuen e!

Ikus daitekeenez, jardun aditzak beti aditz laguntzaile iragankorra hartzen du ondoan. Hau ere mendebaleko joera izango litzateke, ekialdeko euskalkian, orokorrean, aditz laguntzaile iragangaitzak erabiltzen baitira.

f) Egin aditzaren indargarri:

Irene Hurtadok bere lanean adierazten duen bezala, mendebaldeko eta erdialdeko hizkeretan egin erabiltzen da aditza galdegai denean. Aztergai dugun ingurunean aditz hau sarri erabiltzen da aditza indartzeko:

"... beoi etorri uan Lasartea eamateko Goerritti billa, guk korrika ondo itte gendula ta, etorri tta..."

"... trapitxerok gastau in dittuk, leenao ibiltze uan e bat e bei xaar bat baten eosi ta besten saldu ta,..."

 

 2.2- Adizki trinkoak

Aditz trinkoei dagokienez, hauen erabilera oso urria dela aipatu beharra dago. Hiztun gehienen joera aditz perifrastikoak erabiltzearen aldekoa da. Egindako galdeketetan zenbait adizkik zailtasuna sortu orduko, forma perifrastikoak erabiltzen zituzten hiztun zaharrenek ere, ari izan erabili ohi da adizki trinkoaren ordez, adibidez:

ontxe eamaten ai nauk (yamarriat trinkoa erabili ordez).

a) Joan aditzaren erabilerari dagokionez, honako egoera aurkitu dugu:

 
ORAIN
LEHEN
NI
noa/nijo
nijon
HI
oa
ijoan
HURA
dijoa
zijon
GU
goaz
giñoatzen
ZU
zoaz
ziñotzen
ZUEK
zoazte
ziñozten
HAIEK
dijoaz
zijozten


Ikus daitekeenez, lehenaldiko adizkietan erroa orainaldian baino erregularragoa da. [4]

b) Aditz trinkoen iraganaldian, nahiz eta euskara baturako e izan onartutako sustraia (nekien, nenbilen, neraman[5],...), gure ingurune honetan, e sustraidun formez gain (zeuzkan, zetorren, zekarrela,...), tarteka a ere entzun dezakegu(zamarren, zabillen, zauzkan, nakarren,...)[6].


[1] Ikus aditz taulak
[2] Honelako aditz formak ageri dira Legazpin (M. Ugarte: Legazpi barrutiko itzen bilduma. 196.orria), Zegaman (J.M. Azurmendi : Zegamako euskara. 71. orria), eta baita Azurmendi berak dioenez Ataunen ere (Ataungo euskara. 104.orria). Muga Antzuolan genuke, Deba Ibarreko adizkiak ageri baitira hor.
[3] Ikus, Hurtado, I: Goierriko eta Tolosalde hegoaldeko hizkerak. (96.orria)
[4] Legazpi barrutiko itzen bilduma liburuan Martin Ugartek antzeko joera nabari du Legazpi inguruan (235.orria)
[5] Aditz honi dagokionez, inguru honetan ez da eroan aditzarekin batera ageri, Antzuola partean eta Legazpi inguruan ageri ohi den bezala. Gurean forma bakarra eraman dela esan genezake.Honez gain ingurune hau Goierrikoarekin bat dator, damarret, damartzetzu,... tankerako adizkiak erabiltzen baitira. Honi buruzko informazioa Martin Ugarteren liburuan topa dezakezue, 266. orrialdean.
[6] Ikus aditz trinkoari buruzko taulak.
Gora
 
 Zintzo-Mintzo Euskaltzale Elkartea

Labeaga 12, behea.
20700 Urretxu (Gipuzkoa - Euskal Herria)
.
Telefonoa: (+34) 943036474