Urretxu eta
 Zumarragako Euskara 
Hitzaurrea
Sarrera
Metodologia

 

 Atalak
Fonetika-Fonologia
Azentua
Izenaren Morfologia
Aditzaren Morfologia
Sintaxia
Lexikoa

 

 Dokumentuak
Elkarrizketak
Argazkiak
Bibliografia

 

 Fonetika-Fonologia

"...Eskola fundamentuik batez,
eta iskeria re ba sukalden aittuta ikixi det..."

Atal honetan Urretxuko eta Zumarragako hizkeran bokalek eta kontsonanteek dituzten bilakaera fonetikoak dira aztergai. Honela bada, eta beti ere ahozko hizkeran oinarriturik, esandakoa nola esaten den aztertuko da ondoren, hau da, bokalak eta kontsonanteak nola esaten ditugun aztertuko dugu.

 Bokalismoa  Kontsonantismoa
 1. Aldaerak
 2. Diptongoak
 3. Hiatoak
 4. Bokal geminatuak
 1. Herskariak
 2. Dardarkariak
 3. Albokariak
 4. Sudurkariak
 5. Igurzkariak
 6. Txistukariak
 7. Sabaikariak
 Kontsonantismoa

 7.- Sabaikariak

Kontsonanteen sabaikaritzea hizkera guztietan gertatzen bada ere, indar gehien Euskal Herriko erdigunean du, Gipuzkoa osoan eta Bizkaia gehienean gertatzeaz gain, Nafarroako oso eremu zabala eta Lapurdiko kostaldea ere besarkatzen baititu.

Bustidura: Bustidura edo palatalizazioa gertatzen da hots batek ahoskera palatala (ahosabaian) hartzen duenean.

Bi motako palatalizazioak ditugu euskaraz:

a) Hautazkoa edo adierazgarria:

Konnotazio berezia adierazi nahi denean egin ohi da bustidura mota hau. Hitzaren edozein gunetan ageri daiteke, eta kasu hauetan aurkitu dugu: izen berezietan (Euxebio/ Inixio/ Tomax/ Bautixta/ Ixabel...), onomatopeietan (tti – tti/ ttak...) eta txikitasuna, goxotasuna edo maitasuna adierazi nahi denean .(xexenak/ ximela/ xamar/ muttiko...)

b) Bustidura automatikoa:

Honetan bokalaren palataltasuna ondorengo kontsonanteraino hedatzen da. Atzean duen soinuaren eraginez, kate fonikoaren elementu baten artikulazioa aldatzen da. Gure kasuan i bokalaren eraginez sortzen da bustidura.

 •  n- ren bustidura automatikoa: /n/ i bokalaren edo [j] bokalerdia edo glidearen ondoan doanean, automatikoki bustitzen da.

  Banan-banan aztertuko dugu ingurune bakoitza:

  — n/ i-V: i-ren ondoan bustidura gertatzen da, bai morfema mugetan, eta baita morfema barruan ere. Hona hemen morfema barruko zenbait adibide:

  gordiña/ miña/ artairiña/ ogiriña/ maiñat (makina bat)/ urriñetatik

  Esan bezala, morfema mugan era gertatzen da:

  txerriña (txerriarena)

  Morfema barruan ere, aditz laguntzaileetan (Giñan/ giñuzen/ siñaten/ giñuztan) nahiz beste lexema batzuetan (Ipiñi[22] / iñor).

  — n/i -#: Hitz amaieran gertatzen denean, bustidura egitea hautazkoa da, busti gabeko formak ere aurkitu baititugu:

  urtekiñ/ irakiñ/ Leazpiñ/ ardiñ/ fiñ/ basarriñ/ daiñ/ baakiñ (badakin) eztiñ (ez din)/ eziñ/ mendiñ/

  ittaiakin/ jakin/ sasin/ ezin/ odolakin/ in

  — n/ i -C: Ingurune honetan, kontsonante baten aurretik, ez da bustidurarik gertatzen.

  argindarra/ ginduan/ ipintzen due/ fintxogok/ intxaurra/ ingo

  — n / j -V: Hemen ere bustidurak indar handia du. Zaila da bokalerdia gordetzen den edo ez esatea. Morfema mugaren barruan, bustidura gertatzen da:

  gainera —> gaña
  lainoa —> lañua
  gaztainegurra —> gastañegurra
  baina —> baña

  n / j -#: Inguru honetan bustidura egitea hautazkoa da, busti gabeko formak ere topa baitaitezke:

  eiñ/ zeñ/ juntzeiñ/ Atxurteiñ/ bien/ oañ (orain)/ daiñ(dadin)/ laiñ/ oñ

  ein [23]/ Atxurtein / portein

  n /j -C: Ingurune honetan ere ez da bustitzen[24] :

  eindakua/ oindio/ beintzat/ ainbeste

  — Maileguak: Gaztelaniazko maileguek sabaikaria baldin badute, horrela gordeko dira gure herrietan ere:

  barreño —> barriñoi
  cuñado —> koñaua

  Bestalde, sabaikaritze arauak, nahiz eta adibide batzuk jaso, badirudi indarra galdu duela maileguen kasuan. Hona hemen  bustidura jasan duten zenbait adibide:

  biñagria/ dultziña–dultziñero/ tximiñi/ figuriñak/ kamiño/ iñuxentada

  Dena dela, maileguak, berria denean, busti gabe dirau:

  betenarioi/ topolino/ inutilizauta

 •  t -ren bustidura automatikoa:

  Bustidura mota hau i bokalaren edo, j bokalerdiaren eraginez gertatzen da. Azter ditzagun inguruneak:

  t/i-V: i –ren ondoren bustidura gertatzen da, bai morfema barruan, eta baita morfema mugetan ere:

  morfema[25] barruan: bittarten/ ijitto/ partittu/ geldittu/ itturriya/ proibittu/ garbittu / berrittu/ kitto/ atrebittu / ittota/ iittaiya/

  Aditzetan ere bustidura gertatzen da: eitten/ ittuk/ itteuan/ nittun/ nittuan/ zittun

  morfema mugetan: tokittikan/ itxitta/ jantzitta/ ipiñitta/ ibillittakok/ Leaspitti/ bittan / jakitteko

  Badirudi fonema honen bustidurak indar handia duela, zenbaitetan i-ren ondorengo eta juntagailuaren, zein atzizkiaren e bokala "jan" eta kontsonantea bustitzen baitu, baita lexemaz kanpo ere:

  zenbait eta hobeto zapalduta —> "zenbaitta obeto zapalduta..."

  etorri eta —> etorri tta
  Ipeñarrieta —> Ipiñarritta
  Erosidoeta —> Elositta
  hasi eta —> Asi tta

  Nahiz eta bilakaera indartsua izan, ageri dira busti gabeko adibideak ere:

  menditik/ eite gendun/ Azkoittiti/ kito/ baserritarra/ ibillitakoa

  — t/i-#: Ingurune honetan alternantzia da nagusi. Zenbait kasutan bustitako formak ikus daitezke, baina beste zenbaitetan busti gabekoak:

  eztakitt-estaitt/ ditt/ badakitt
  eztait/ dakit

  t/i -# C: Gune honetan ez da bustidurarik gertatzen:

  ez dakit ba —> estaipa

  — t/j-V: Urretxun eta Zumarragan bokalerdiaren ondorengo bustidura gertatzen da . Hona hemen morfema barruko eta morfema mugetako zenbait adibide:

  baitta/ oitturia/ aitta/ goitti/ seittun/ Azkoitti/ eitten/ aittu/ aittona/ deittu/ oittan/ zerbaittekiñ/ ixeitta/ seittardik/ noizpaittetan/ iruittu/ zaittu

  Hala ere busti gabeko adibide batzuk ageri dira:

  seitun/ baita-baita

  Fonema honen bustidurak eragina du lexemaz kanpo ere. Hona hemen zenbait adibide. Goian aipatu dugun bezala beti eta juntagailua tartean dela gertatzen da:

  beterinarioari eta —> betenaroi tta
  humedadeari eta —> umedaei tta
  artoari eta babari eta —> artoi tta babei tta

  — t/j-#: Kasu batzuetan bustidura gertatzen da, eta beste zenbaitetan ez:

nunbaitt/ zerbaitt/ estaitt
estait (goikoarekin lehian)

— Maileguak: Mailegu batzuetan kontsonantea busti egiten da, eta beste adibide batzuetan busti gabe gordetzen da:

erremintta (adibide honetan bustidura bigarren kontsonantean gertatzen da)/ dijittala/ depositoa / kritikea

 •   l- ren bustidura automatikoa: i –ren ondoren gertatzen den bustidura automatikoa, nahiko sistematikoa da, nahiz eta ikus daitekeenez, salbuespen batzuk ageri.

  — l/I-V: i bokalaren eraginez, bai morfema barruan, zein morfema mugetan bustidura gertatzen da.

  Morfema barruan: illun/ txintxillik/ ixpillu/ illia/ billa/ imillaun
  Morfema mugan: otsaillen/ makilla/ txabilla/ mutilla...

  Hala ere, zenbait kasutan ez da bustidura gertatzen (kasu bakan batzuetan):

  Ibili/ iloba

  l/i-#: Ingurune honetan ere orokorrean l kontsonantea bustita ageri zaigu:

  ill/ motill/ trankill/ imill

  Hala ere kasu batzuetan busti gabeko adibideak jaso ditugu:

  il/ mutil

  — l/I-C: Ingurune honetan kontsonantea ez da bustitzen:

  iltzen/ ilda/ ibiltzegenduztan/ giltzamat/ bialtzen/ ibiltegiñan/ bildurtu (azken honen ordez billurtu ere aurkitu dugu).

  l/j-V: Ingurune honetan sistematikoki bustitzen da kontsonantea:

  iltzaillek/ ikullu/ allau/ erostaillek/ maillua/ ollok...

  l/j-#: Ingurune honetan ere busti egiten da:

  saill/ otsaill/ masaill...

  l/j-C: Ez dugu bustidurarik somatu:

  zebiltzan —> zeiltzen
  dabiltzan —> dailtzen

  — Maileguak:

  Orain arteko kasuetan bezala, hemen ere zenbait kasutan l kontsonantea bustita ageri zaigu: raillek/ fraillia/angilla/ illara. Eta beste zenbaitetan busti gabe: jubilau/ familia.

  Horretaz gain, ikus daitekeenez, erdal hitzean bustita ageri bada, euskal hitzak ere gorde egiten du:

  kutxillo/ kantzontzillo/ toalla/ erremillete/ kuadrilla/ bokaillua

 •  /S/ ren bustidura automatikoa: Oraingo honetan s > x bilakaera aztertuko dugu. Hona hemen zenbait adibide.

  s/ i-V: Ingurune honetan bustidura erabatekoa da.

  ikixi/ ixildu/ ixei

  s/i-C: Elkarrizketetako laginek azaltzen dutenez, bilakaera hau hautazkoa litzateke, aldeko zein kontrako adibideak aurkitu baititugu.

  ixtutzen (estutzen)/ txixtua/ albixtia/ pixkat/ iixkolekua

  Hala ere askoz gehiago erabiltzen da txistu/ txistulaiya / forma.

   

  s/j-V: Ingurune honetan ere bustidura automatikoa erabatekoa da:

  maixua/ garraxi/ gaixotu

  s/j-C: Badirudi ingurune honetan hautazkoa dela bustidura automatikoa, jeixten agertu zaigun bezala, laister ere agertzen baita.

   

  — Maileguak: Aurreko kontsonanteekin gertatzen ez zen bezala, kasu honetan mailegu gehienetan s kontsonantea bustita ageri zaigu, salbuespen bakar batzuk aurkitu ditugularik:

  krokisa/ kristala/ kamiseta

  ixtori/ prixionero/ dixparua/ permixokiñ/ pixau/ ixpillua/ telebixioa/ diximulon/ krixtala/ gixatua-gixauba/ txoixok


[22] Forma hau berezia da, elkarrizketatu batek baino gehiagok busti gabe adierazi baitu: ipini
[23] Orreaga Ibarraren ustez bada bokalerdia gordetzeko arrazoi bat: " baditugu, ordea, diptongoaren ondoan [jn] bokalerdia mantentzen duten adibiderik. Glidea ez asimilatzeko arrazoia, hots, j mantentzearena honetan egon daiteke: bi silaba ezberdin osatzen zituzten, eta bokal arteko V-g-V suntsitu ondoren, j mantendu da, ondorengo sudurkaria bustiz. Egin aditzaren kasuan bi motako erantzunak ditugu: [ein] eta [in]. Moutardek (1975 :183) arrazoi berbera aipatzen du." (296.orr)
[24] Ibarra, O . Ultzamako hizkera. (301orr: " kasu hauetan sudurkariak hurrengo ezpainbikoaren ahoskunea hartzen du eta orduan ezin da hortzobietan asimilazio bustidura gertatu. Bestela, i bokal eta bokalerdiaren eraginez bustitzen bada sudurkaria, ez da ondorengo kontsonantearekiko ahoskune asimilaziorik gertatuko."
[25] Esanahia duen banakorik txikiena.
Gora
 
 Zintzo-Mintzo Euskaltzale Elkartea

Labeaga 12, behea.
20700 Urretxu (Gipuzkoa - Euskal Herria)
.
Telefonoa: (+34) 943036474