Urretxu eta
 Zumarragako Euskara 
Hitzaurrea
Sarrera
Metodologia

 

 Atalak
Fonetika-Fonologia
Azentua
Izenaren Morfologia
Aditzaren Morfologia
Sintaxia
Lexikoa

 

 Dokumentuak
Elkarrizketak
Argazkiak
Bibliografia

 

 Izenaren Morfologia

 Izenaren Morfologia
 1. Determinatzaileak
 2. Izenak eta izenordainak
 3. Lekuzko aditzondoak
 4. Modu aditzondoak
 5. Leku-denborazko kasuak adierazteko formak
 6. Atzizkiak
 2.- Izenak eta izenordainak

 2.1 Izenordainak

a) Pertsona izenordain:

Pertsona izenordain arruntak Euskal Herri osoan erabiltzen direnak direnez, ez ditut aipatuko. Bai ordea, hauen baliokide indartuak:

neu, eu, geu, zeu, zeuek

3.Pertsonarako bi izenordain ageri dira, bata singularra eta bestea plurala: bera[2] eta erak.

 •  Bera:

"... potentzi gutxi ziento beinti zinkon etortze zan ta bea re allau ezinda...."
"... bueno ba beak
e ba emetxe gukin batea lo ite zon..."

 •  Erak:

"... ba een kartoiakin da, aglomerauakin da o oolakin iñ departamentuk..."
"... aarik e geotxio bota eta eak
nai zuen ba..."

b) Izenordain zehaztugabeak:

Izenordain zehaztugabeekin hasi aurretik galdetzaileak aipatu behar genituzke, ikusiko dugun bezala, zenbait izenordain hauek oinarritzat hartuz sortzen baita:

Galdetzaileak:

 •  Nor / Zein galdetzaileen arteko erabileran ezbairik gabe zein erakoak dira aztergai dugun inguruan erabiltzen direnak:

- " ... ta an koziñerua bakizu zein tzan gaiñea?..."
- "... gero gerrakon berriz e garie eitte gendun, baño kendu eiten tziuen ayuntamentun, estakit zeñentzako
eamaten tzuen baño..."

Aipatu berri diren galdetzaileez gainera, badira beste galdetzaile batzuk ere. Nahiz eta izenordain ez izan, zenbait adibidek erakusten digunez, hala jokatzen dute:

 •  Zenbait:

"...zenbaittek in balio, zenbaittek in balio nik in dioan bi oik!..."

Galdetzaile hauetatik pluralerako galdetzaile analogikoak sortzen dira:

"... bata bat eta pijamia ta eztai zertzuk eaman tzuen diruipae e!..."


Galdetzaileetatik erakarritako izenordain zehaztugabeak:

Aztergai dugun lurraldean norbait/ zerbait erako izenordainak ez dira asko erabiltzen, eta horien ordez baten bat eta zer edo zer erabiltzen dira. Hona hemen zenbait adibide:

 •  Norbait / zerbait:

  Zerbait izenordaina erabiltzen da norbait erakoa baino gehiago. Gero aipatuko dugun bezala norbait erabili beharrean baten bat erabiltzen da[3].

  "... ba joño zerbaittekiñ adornau... an ikusitta zerbaitt baneukian..."

 •  zer edo zer erakoak:

  "... arreglua, arreglua zeoze partxe bota, zeoze partxea baiña, etzon e, denbora gutxiko arreglua zan e!..."

 •  edo + galdetzailea:

  "... Gerra inguru ortan eo aisek bota ittu postek eta Beaingo astua akau son indarrak da laguna tokau zeiken da ura akau zon, eskerrak, ua zan tokiñ eoseiñ tokau zeiken da ..."

 •  ezer / inor:

  Izenordain hauek ezeztapen zentzua duten perpausetan ageri ohi dira gehienbat:

  - "...Badiolan fabrikan neillen orduako ta an e iñorrez ta ..."
  - "... indarrik ezertako ez, motor bat eta ezerrez, ordun etzeon ezerre..."

 •  norbera:

  " ... geo kanpotako jendea sartzen asi zan garaiyan oi ikusi itte uan pixkaat e ze jaten tzon da bueno ba nor beak e ba prueba itten asi tta,..."

  Baten bat egiturako izenordain zehaztugabeak:

  "... Batematek ezkondu bar tzonen urtebete aurreti artzaiyai enkargatze zion koltxoiya itteko illek,..."

2.2 Izenak

a) Izenen deklinabidea:

Hona hemen deklinabide taulak(Bizidunak eta bizigabeak kontuan hartuz):

Mugagabea:

  -a
-e
-i
-o
-u
Kontsonantez bukatutakoak
ABSOLUTIBOA
ZEIÑ
alaba
plaza
ume
etxe
ardi
zubi
otso
baso
katu
ikullu
gizon
ezur
ERGATIBOA
ZEÑEK
alabak
plazak
umek
etxek
ardik
zubik
Otsok
basok
Katuk
ikulluk
Gizonek
ezurrek
PARTITIBOA
 
alabaik
plazaik
umeik
etxeik
ardiik
zubiik
otsoik
basoik
katuik
ikulluik
gizonik
ezurrik
DATIBOA
ZEÑI
alabai
plazai
umei
etxei
ardii
zubiri
otsoi
basoi
katui
ikullui
gizoni
ezurri
GENITIBOA
ZEÑEN
alaban
plazan
umen
etxen
ardiñ
zubiñ
Otson
bason
katun
ikullun
gizonen
ezurren
SOZIATIBOA
ZEÑEKIN
alabakin
plazakin
umekin
etxekin
ardikin
zubikin
otsokin
basokin
katukin
ikullukin
gizonekin
ezurrekin
MOTIBATIBOA
ZEÑEATIK
alabakati-k
plazakatik
umekati-k
etxekatik
ardikati-k
zubikatik
otsokati-k
basokatik
katukati-k
ikullukatik
gizonekati-k
ezurrekati-k
DESTINATIBOA
ZEÑENTZAKO
alabantzako
plazantzako
umentzako
etxentzako
ardintzako
zubintzako
otsontzako
basontzako
katuntzako
ikulluntzako
gizonentzako
ezurrentzako
INESIBOA
NUN
 
plazatan
 
etxetan
 
zubittan
 
basotan
 
ikullutan
 
ezurretan
LEKU GENITIBOA
NUNGO
 
plazatako
 
etxetako
 
zubittako
 
basotako
 
ikullutako
 
ezurretako
ADLATIBOA
NOA
alabana
plazataa
umena
etxetaa
ardiña
zubittaa
otsona
basotaa
katuna
ikullutaa
gizonana
ezurreta
ABLATIBOA
NUNDIK
alabaandi-k
plazatati-k
umeandi-k
etxetati-k
ardiandi-k
zubittati-k
otsoandi-k
basotati-k
katuandi-k
ikullutati-k
gizoneandi-k
ezurretati-k

Singularra:

ABSOLUTIBOA
ZEIÑ
alaba
plaza
umia
etxia
ardiya
zubiya
otsua
basua
katua
ikullua
gizona
ezurra
ERGATIBOA
ZEÑEK
alabak
plazak
umek
etxek
ardik
zubik
otsok
basok
katuk
ikulluk
gizonak
ezurrak
DATIBOA
ZEÑI
alabai
plazai
umei
etxei
ardiyai
zubiyai
otsoi
basoi
katui
ikullui
gizonai
ezurrai
GENITIBOA
ZEÑEN
alabana
plazana
umena
etxena
ardiña
zubiña
otsona
basona
katuna
ikulluna
gizonan
ezurran
SOZIATIBOA
ZEÑEKIN
alabakin
plazaakin
umekin
etxeekin
ardikin
zubiikin
otsokin
basokin
katukin
ikullukin
gizonakin
ezurrakin
MOTIBATIBOA
ZEÑEATIK
alabakati-k
plazakati-k
umekati-k
etxekati-k
ardikati-k
zubikati-k
otsokati-k
basokati-k
katukati-k
ikullukati-k
gizonakati-k
ezurrakati-k
DESTINATIBOA
ZEÑENTZAKO
alabantzako
plazantzako
umentzako
etxentzako
ardintzako
zubintzako
otsontzako
basontzako
katuntzako
ikulluntzako
gizonantzako
ezurrantzako
INESIBOA
NUN
 
plazan
 
etxen
 
zubin
 
bason
 
ikullun
 
ezurran
LEKU GENITIBOA
NUNGO
 
 
plazako
 
 
etxeko
 
 
zubiko
 
 
basoko
 
 
ikulluko
 
 
ezurreko
ADLATIBOA
NOA
alabana
plazaa
umena
etxea
ardiña
zubia
otsona
basoa
katuna
ikullua
gizonana
ezurrea
ABLATIBOA
NUNDIK
alabaandi-k
plazati-k
umeandi-k
etxeti-k
ardiandi-k
zubiti-k
otsoandi-k
basoti-k
katuandi-k
ikulluti-k
gizonaandi-k
ezurreti-k

Plurala:

ABSOLUTIBOA
ZEIÑ
alabak
plazak
umek
etxek
ardik
zubik
otsok
basok
katuk
ikulluk
gizonak
ezurrak
ERGATIBOA
ZEÑEK
alabak
plazak
umek
etxek
ardik
zubik
otsok
basok
katuk
ikulluk
gizonak
ezurrak
DATIBOA
ZEÑI
alabai
plazai
umei
etxei
ardi(r)i
zubi(r)i
otsoi
basoi
katui
ikullui
gizonai
ezurrai
GENITIBOA
ZEÑEN
alabana
plazana
umena
etxena
ardiña
zubiña
otsona
basona
katuna
ikulluna
gizonan
ezurran
SOZIATIBOA
ZEÑEKIN
alabakin
plazakin
umekin
etxekin
ardikin
zubikin
otsokin
basokin
katukin
ikullukin
gizonakiñ
ezurrakin
MOTIBATIBOA
ZEÑEATIK
alabakati-k
plazakati-k
umekati-k
etxekati-k
ardikati-k
zubikati-k
otsokati-k
basokati-k
katukati-k
ikullukati-k
gizonakati-k
ezurrakati-k
DESTINATIBOA
ZEÑENTZAKO
alabantzako
plazantzako
umentzako
etxentzako
ardintzako
zubintzako
otsontzako
basontzako
katuntzako
ikulluntzako
gizonantzako
ezurrantzako
INESIBOA
NUN
 
plazatan
 
etxetan
 
zubittan
 
basotan
 
ikullutan
 
ezurretan
LEKU GENITIBOA
NUNGO
 
 
plazatako
 
 
etxetako
 
 
zubittako
 
 
basotako
 
 
ikullutako
 
 
ezurretako
ADLATIBOA
NOA
alabana
plazataa
umena
etxetaa
ardiña
zubittaa
otsona
basotaa
katuna
ikullutaa
gizonana
ezurreta
ABLATIBOA
NUNDIK
alabaandi-k
plazatati-k
umeandi-k
etxetati-k
ardiandi-k
zubittati-k
otsoandi-k
basotati-k
katuandi-k
ikullutati-k
gizoneandi-k
ezurretati-k

b) Deklinabideari buruz zenbait ohar:

 •  Ergatiboa: (Nork kasua):

  Ergatiboa (nork) singularra eta pluralaren marka (A)K da. Ondorioz, bai absolutibo pluralerako, bai ergatibo singular eta pluralerako forma bera daukagu. Beraz, ondorengo adibideetan ikus daitekeenez, forma hauek bereizteko azentuaren kokapena eta testuinguruaren laguntza beharrezkoa dira:

  NORK singularra:

  nire gizonak egin zuen —> nee gizónak eintzon
  errotariak egiten zuen —> errótarik eittentzon

  NOR plurala:

  eduki nuen ba jatorduak —> eukinon ba jatorduk 
  egin zuen ardiak moztu —> eintzon árdik moztu 

  NORK plurala:

  umeek ez zekitela nola egiten zen  —> úmek etzekiela nola ittentzan
  Erratzukoek igual esango zuten —> Erratzukok igual esango zuen

 •  Datiboa (Nori kasua):

  Datiboari dagokionez orokorrean (i bokalez amaitzen ez denean), azentuak bereizten ditu singularra eta plurala.

  alábai / álabai
  errépei/ érrepei

 •  Genitibo (Noren) eta inesibo (Non) singularrak:

Genitibo (noren) eta inesibo(non) singularrek forma bera dute. Testuinguruak bereizten ditu.

NON:

kalen bai bizi
mendiñ zelai saillak  
bi orduko biden

NOREN:

artua sartzezan prasen gertuago
brasen ondotio
eskun gañen


 •  Destinatiboa (Norentzat kasua):

  Destinatibo atzizkia – TZAKO da[4]:

  eskolentzako zerbai kendu...
  neetzako lanik txarrena...

 •   Ablatiboa (Nondik kasua):

Nahiz eta lau modu ageri diren ablatiboa eratzeko, elkarrizketatuek lehengo bi aukerak erabiltzen dituzte, eta hauen erabilera  erabat arbitrarioa da, hau da, berriemaile berak aukera bat zein bestea erabili du bereizketarik egin gabe.

-TI/DI:

"... gu atzeti ta frente eman tziun bei batek, amak jirau ta asi zaku seika... mekabenlaputa!..."
"... artu faola oi tta bagiñuzen ba etxeti zema metro, ba Euxebion etxeti etxe ondon bertan,..."

-TIK/DIK:

"... ori Fernandok politta in tzon ori bai,... jakiña txerriya arrapau onek esan dona makillatik arrapau ta... juntzianen atia jo zuenen umia zeukela lotan da, umia zeukela lotan da ixillik eoteko ta,..."
"... eta aura motill ura jun bar tzon Zuloaatik beera, oñ kamiño ona daukun bezela ordun kamiño txarra zan,..."

Espresio bihurturik ageri da gehienean ondorengo –TIO marka, hitz eta esapide gutxi batzuetan aurki dezakegu:

- TIO/ DIO:

"... bai erosotu orratio e!..."
"... San Juan goizen emen zelai ontan oindio ba irurok ibilli giñan,..."

Azkenik, oso gutxitan, baina zenbait elkarrizketatuk erabili du honako forma hau ere:

- TIKAN:

"... nunbaittetik ekarri in ber da seon tokittikan, ordun errotak itxitta ta oindio,..."
"... ori Oleta pasau, andian beera junda, Martitta ondon..."

Badirudi –tikan atzizkia eransteko berrikuntza hau indartsu ageri dela Euskal Herriko ipar ekialdean, eta Deba bailarako mugetan ere agertzen omen da.[5]

 •  Partitiboa (Norik/ zerik kasua):

  Partitiboan ez da ageri, Tolosaldean Irene Hurtadok bildu zuen –rikan markarik.

  "... sekula etzan faltatzen mezaik,..."
  "... illero leen esan diana, edurrik aundiena bazan e, illan lenengo jayan jutegiñan neskak eta illan bigarrenen motillak..."

 •  Motibatiboa (Norengandik/ Zergatik kasua):

Tauletan agertzen den bezala, -KATIK atzizkia ageri da orohar. Hala ere,   (G) ATIK / IO ere topa daiteke zenbait kasutan. Nahiz eta bi atzizki  horien erabilera hiztunaren esku egon, badirudi joera nagusia –KATIK  atzizkia erabiltzearen aldekoa dela.

"...kea itten tzan da, kao, beeko sue aurren beotuta atzen ostu! Atea iriki in ber izaten gendun keakatio..."
" ... eman oixe, oiñ baño goorraoa zan... oiñ baño goorraoa zan ordun e,...gu eo rekreon beandugo sartu, eo... ordun egurra ematen tzan e! tareakati, ta gauzakati eta oixe!..."

Honelako egiturak ezagunak dira Legazpin[6], Ataunen[7], Zegaman[8], Lazkaon[9], eta badirudi Leitza[10] aldean ere ezaguna zela.

Goian aipatu bezala, beste zenbaitetan (g)ati azaltzen da:

"...ori ebitatzeati zan ilberan eittia..."

Beste zenbaitetan ere honelakoak ageri dira:

"... eta ori isen tzan orreati..."
"... zeatio..."

 •  Adlatiboa (Nora kasua):

  Nor kasua aztertzerakoan, bizidunen deklinabideari dagokion atalean,  g ez da ahoskatzen:

  "... eta gero nunbaitt jakin tzon nola ibiltze giñan da etorri san, Bitorina son isena, Bitorina oi gure amana ta,..."
  "... eta esan tzian ba ordu gure amana jun bar tzea zu Lazkaora,..."

 •  Birdeklinabidea:

Deklinabide atzizki bati beste bat erantsi dakioke, hau gertatzen denean birdeklinaturiko hitz bat dugula esan dezakegu:

- (ra)koan:

"...datorren perikon ja ta eatsikoyat..."
"...etxeakon kargau eta..."

         - zko:

-"z" instrumentalari–"ko" erantsiz lortzen da atzizkia:

egurrezko / gizonezko / arizko


[2] " Bera bakarrik ere azal daiteke izen sintagma osatuz. Horrenbestez erakuslearen, hirugarren pertsonako izenordain balioa izan dezakeenaren, forma indartutzat har daiteke." EGLU I 151. orria
[3] Irene Hurtadok bere lanean adierazten duenez, tankera honetako izenordainak Euskal Herriko mendebalean eta erdialdean baino ez dira ohikoak. Aztertu zuen eremuan ez da norbait erabiltzen (91.orria)
[4] Goierriko beste herriekin bat egiten du honetan ere inguru honek, nahiz eta Legazpin eta Zegaman - endako erako formak ere erabili.
[5] Jone Larrañagak bere Antzuolako hizkeran honakoak aurkitu zituen: ausotikan, aurretikan, umetatikan, sienetika...(57.orr)

[6] Martin Ugartek bere Legazpi Barrutiko Itzen Bilduma liburuan honako adibideak bildu zituen: zuekatik, aikatik,... Nahiz eta bestelako adibideak ere jaso: nereatik, zureatik, gureatik,..." (183.orr)

[7] Joxe Migel Azurmendik honakoak bildu zituen: Jainkoakatio, beaakatio,...(102.orr)
[8] Zegaman, berriz, honako hauek: Barriolakati, dirukati, amakati,...(66.orr)
[9] Irene Hurtadok, berriz, honako adibide hauek bildu zituen Lazkaon: otzakatio, esanakatio,...(83.orr)
[10] Mikel Olanok bere lanean aipatzen duenez RM Pagolaren Bonaparte ondareko eskuizkribuak liburuan honako hau bildu zuen: " Leitzako dotrinan azaldu zen deklinabide eredu hau: " nere Jauneren merecimenduec gatik eta bere Ama santisimaren erreguec gatic" (125.orr) Egitura hau izan daiteke goiko forma horien iturburu. Bestalde, Miren Azkarate eta Patxi Altunak, Euskal morfologiaren historia liburuan honako hau diote: "Beraz, ikusten dugunez, lehen testuetatik hona, atzizki hau absolutiboari nahiz genitiboari erants dakioke." (108.orria). Ondoren, Leizarragaren, Axularren edota Refranes y sentencias bildumako zenbait adibide eskaintzen dizkigute.
Gora
 
 Zintzo-Mintzo Euskaltzale Elkartea

Labeaga 12, behea.
20700 Urretxu (Gipuzkoa - Euskal Herria)
.
Telefonoa: (+34) 943036474