Urretxu eta
 Zumarragako Euskara 
Hitzaurrea
Sarrera
Metodologia

 

 Atalak
Fonetika-Fonologia
Azentua
Izenaren Morfologia
Aditzaren Morfologia
Sintaxia
Lexikoa

 

 Dokumentuak
Elkarrizketak
Argazkiak
Bibliografia

 

 Izenaren Morfologia

 Izenaren Morfologia
 1. Determinatzaileak
 2. Izenak eta izenordainak
 3. Lekuzko aditzondoak
 4. Modu aditzondoak
 5. Leku-denborazko kasuak adierazteko formak
 6. Atzizkiak
 5.- Leku-denborazko kasuak adierazteko formak

Galdetzailea + BAIT + deklinabide kasu marka:

 •  Nunbaitt:

  "... nunbaittetik ekarri in ber..."
  "... nunbaitt jakintzon nola ibiltzegiñan..."
  "... bi tximiñik nunbaitt etzuen ondo tiratzen..."

 •  Noizpaitt:

  "... oiñ e noizpaittetan errezatzen deu, baiño gutxittan...

Gora
 
 Zintzo-Mintzo Euskaltzale Elkartea

Labeaga 12, behea.
20700 Urretxu (Gipuzkoa - Euskal Herria)
.
Telefonoa: (+34) 943036474