Urretxu eta
 Zumarragako Euskara 
Hitzaurrea
Sarrera
Metodologia

 

 Atalak
Fonetika-Fonologia
Azentua
Izenaren Morfologia
Aditzaren Morfologia
Sintaxia
Lexikoa

 

 Dokumentuak
Elkarrizketak
Argazkiak
Bibliografia

 

 Izenaren Morfologia

 Izenaren Morfologia
  1. Determinatzaileak
  2. Izenak eta izenordainak
  3. Lekuzko aditzondoak
  4. Modu aditzondoak
  5. Leku-denborazko kasuak adierazteko formak
  6. Atzizkiak
 4.- Modu aditzondoak

Normalean modu aditzondoen galdetzaileak NOLA eta NOLAKO dira, baina zenbait kasutan ZELA ere ageri da:

"... esaitt ori nola o zela ingozuen..."
"...sutako autsa selako sikiña e?..."

Erakusleetatik eratorritako lau modu adberbio ditugu:

Arruntak ola olako
  ala alako
Indartuak olaxe olakoxe
  alaxe alakoxe
 
Gora
 
 Zintzo-Mintzo Euskaltzale Elkartea

Labeaga 12, behea.
20700 Urretxu (Gipuzkoa - Euskal Herria)
.
Telefonoa: (+34) 943036474