Urretxu eta
 Zumarragako Euskara 
Hitzaurrea
Sarrera
Metodologia

 

 Atalak
Fonetika-Fonologia
Azentua
Izenaren Morfologia
Aditzaren Morfologia
Sintaxia
Lexikoa

 

 Dokumentuak
Elkarrizketak
Argazkiak
Bibliografia

 

 Izenaren Morfologia

 Izenaren Morfologia
  1. Determinatzaileak
  2. Izenak eta izenordainak
  3. Lekuzko aditzondoak
  4. Modu aditzondoak
  5. Leku-denborazko kasuak adierazteko formak
  6. Atzizkiak
 3.- Lekuzko aditzondoak

  Leku aditzondoak
NON emen/amen or an
NONDIK emendi(k)/ameti orti andi
NORA ona orra ara
NORANTZ onutz orrutz arutz
NONGO emengo orko ango

Leku aditzondo indartuak ere (T) XE atzizkia erantsiz osatzen dira gurean:

"... zea aura narruzkua isete zan eta ura antxe suloti – suloa pasatze zon ta geo tira in da neurria ipiñi,..."
"... geo andria re emetxe Zuloaakoa zon..."
"... an neska–mutillak Santaarbaako aulkittan jarritta genden arbola ondon ortxe bertan..."
"... araxe eamate gendun, an iyotze ziuen da ogiya iñ..."

BER- aurrizkidun leku aditzondo indartuak ere aurkituko ditugu:

"... kendu beiyak eta aria o erramintta bertan utzi,..."
"... kaskarajokua, sokatiria, eta dantzarik e urtero, bertakok o kanpokok..."
"... bota arrautza bana baatzuizopataa bertaa..."

Gora
 
 Zintzo-Mintzo Euskaltzale Elkartea

Labeaga 12, behea.
20700 Urretxu (Gipuzkoa - Euskal Herria)
.
Telefonoa: (+34) 943036474