Urretxu eta
 Zumarragako Euskara 
Hitzaurrea
Sarrera
Metodologia

 

 Atalak
Fonetika-Fonologia
Azentua
Izenaren Morfologia
Aditzaren Morfologia
Sintaxia
Lexikoa

 

 Dokumentuak
Elkarrizketak
Argazkiak
Bibliografia

 

 Lexikoa

 

Lexiko edo hiztegiari dagokion atala osatzerakoan, hainbat puntu hartu ditugu kontuan. Hitz multzo honetan ez dira lanbide edo jarduera zehatz bati loturiko hitzak sartu; hau da, lanbide edo ofizio zehatz bati atxekitako hitzik ez du topatuko irakurleak, azken batean ez baita lan etnografiko bat. Bestalde, gaztelaniatik jasotako hitz batzuk sartu ditugu, hizkeran sustraitu direlakoan. Hein batean, eguneroko hizketaldian erabiltzen diren hitzen bildumatxo bat da honakoa, erabiltzen diren hitz guztiak agertu ez arren. Bestalde, zenbait esapide, esamolde eta onomatopeia ere tartekatu ditut. Elkarrizketetan jasotako hainbat esaldi, esaera, espresio... bildu ditut, bitxikeria modura.

Orokorrean ez dut hitzaren esanahirik eman, bere testuingurua baizik. Dena dela, testuinguruarekin nahikoa ez dela iruditu zaidanean, itzulpena eman dut. Horrez gain, zenbait hitzetan ageri diren sinonimo eta aldaerak testuetatik hartutakoak dira.

 


A | B | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | S | T | TX | U | X | Z Hiztegia

L

Labaiñ: 1. (egin). "...labaiñ ein da, egurrak lurrea eroi tta ra-ra! Geu erreka..."; 2. labaiñ, -a: "...artu egurra eta bagentozela, edurra seon... edurra labaña iseten da..."

 

Labasu: (ald.) labesu."...etxen eitte gendun, labasue esaten tzan..."

 

Lagun: "...Gerra inguru ortan eo aisek bota ittu postek, eta Beaingo astua akau son indarrak da, laguna tokau zeiken da, ura akau zon, eskerrak!..."

 

Laiñ: "...an iyotze ziuen da ogiyaiñ, itxeako laiñ itte gendun..."

 

Laiño: "...astua ona gendukan ta eunsentirako, sean, Oletako gaiñea ta, laiñua seon, laiñua ta argiya," joño! Agiñarrak arrapau ditxiau"..."

 

Laister: "...abuztua pasa ezkeo, andi laister auztua, setiembre igual ez..."

 

Laa: (sin) utzi."...baakit batzuk etortzen asi ziela ta laatakua re e..."

 

Lar: "...zikindu? Larrak jango giñuzke danok..."

 

Larre: "...eta geo emen auzon eoste situen larrek eta bueno baakizu garai baten ba..."

 

Larri: "...aurrea jun tzan da ni an beira, larri, ene! ..."

 

Lasaittu: "...burniziriya ta porrea artu, sartu ta kao, pixkat lasaitze zon da ordun ebaitze zan..."

 

Lastazao: "...gauen lastazaua artu ta jute giñan..."

 

Lasto: "...lasto argikiñ jute giñan... gariya ebaitta, lotze zian lasto pusketa batzuk..."

 

Latza izan: " ...emen oingo alden neguba latza izete uan e!..."

 

Lekaio: "...ba eingo deu lekaio bat, esate gendun..."

 

Lelopastilla: (sin.) mozolo.

 

Leorte: "...leorte aundie izan men tzan..."

 

Lixiba: "...amengo semen bati etzitzakon pasau? Nee osaban bati e or beiyan e potzutan e trapu jotzen eta lixiba eitten..."

 

Lodi: (ald.) lori. "...ta pauak e, ola lodiya balin bada, ba bi urte iru urte iraungo ik..."

 

Lukainka: "...lukainkak beti ordaiñetan!..."

 

Luizi: "...Eta gero luizik itten tzian, luiziya ba al dakizue? Bueno, ori itten tzan eta gure aittajauna ta an ots eitte zuen e! Luiziya zeola ta..."

 

Luxeka: "...babaalen antzematen ziek, bai nabarmena dek, emena dek ola, etzekiat momentu ontan, bat dek ola luxekea"

 

Gora
 
 Zintzo-Mintzo Euskaltzale Elkartea

Labeaga 12, behea.
20700 Urretxu (Gipuzkoa - Euskal Herria)
.
Telefonoa: (+34) 943036474