Urretxu eta
 Zumarragako Euskara 
Hitzaurrea
Sarrera
Metodologia

 

 Atalak
Fonetika-Fonologia
Azentua
Izenaren Morfologia
Aditzaren Morfologia
Sintaxia
Lexikoa

 

 Dokumentuak
Elkarrizketak
Argazkiak
Bibliografia

 

 Lexikoa

 

Lexiko edo hiztegiari dagokion atala osatzerakoan, hainbat puntu hartu ditugu kontuan. Hitz multzo honetan ez dira lanbide edo jarduera zehatz bati loturiko hitzak sartu; hau da, lanbide edo ofizio zehatz bati atxekitako hitzik ez du topatuko irakurleak, azken batean ez baita lan etnografiko bat. Bestalde, gaztelaniatik jasotako hitz batzuk sartu ditugu, hizkeran sustraitu direlakoan. Hein batean, eguneroko hizketaldian erabiltzen diren hitzen bildumatxo bat da honakoa, erabiltzen diren hitz guztiak agertu ez arren. Bestalde, zenbait esapide, esamolde eta onomatopeia ere tartekatu ditut. Elkarrizketetan jasotako hainbat esaldi, esaera, espresio... bildu ditut, bitxikeria modura.

Orokorrean ez dut hitzaren esanahirik eman, bere testuingurua baizik. Dena dela, testuinguruarekin nahikoa ez dela iruditu zaidanean, itzulpena eman dut. Horrez gain, zenbait hitzetan ageri diren sinonimo eta aldaerak testuetatik hartutakoak dira.

 


A | B | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | S | T | TX | U | X | Z Hiztegia

N

Naitta: "... maixuk ezin dizu, naitta re ezin dizu eakutxi,..."

 

Narru: "...geo narrua kendu... kutxilokiñ..."

 

Narrutu: "...ura narrutzen die, pixatzen die iri..."

 

Near muskillen (aditza): "...geo an etortze zian near muskillen..."

 

Nee arten (+ Aditza): "... ola erittuta basaurde aundiya daola esaten baiot, billurtu ingo yat, eta nee arten pentxau nian, zea esan bar zioat, basaurde ttiki bat,..."

 

Neskame: "...sekula etzan iñoa juten, ordun neskame eongo zan igual..."

 

Neska zar: "...eta zien bi motiltzar da neskazarra..."

 

Nekez: "...prasa sentua baño obe da egur meiya, garrakiñ talua altxatzen da ta nekezago..."

 

Noizpaittetan: "... oiñe noizpaittetan errezatzen deu baño gutxitan..."

 

Numero: "...ta artzen do bee numerua, eamaten deen, sartzen deen bere numerua..."

Gora
 
 Zintzo-Mintzo Euskaltzale Elkartea

Labeaga 12, behea.
20700 Urretxu (Gipuzkoa - Euskal Herria)
.
Telefonoa: (+34) 943036474