Urretxu eta
 Zumarragako Euskara 
Hitzaurrea
Sarrera
Metodologia

 

 Atalak
Fonetika-Fonologia
Azentua
Izenaren Morfologia
Aditzaren Morfologia
Sintaxia
Lexikoa

 

 Dokumentuak
Elkarrizketak
Argazkiak
Bibliografia

 

 Lexikoa

 

Lexiko edo hiztegiari dagokion atala osatzerakoan, hainbat puntu hartu ditugu kontuan. Hitz multzo honetan ez dira lanbide edo jarduera zehatz bati loturiko hitzak sartu; hau da, lanbide edo ofizio zehatz bati atxekitako hitzik ez du topatuko irakurleak, azken batean ez baita lan etnografiko bat. Bestalde, gaztelaniatik jasotako hitz batzuk sartu ditugu, hizkeran sustraitu direlakoan. Hein batean, eguneroko hizketaldian erabiltzen diren hitzen bildumatxo bat da honakoa, erabiltzen diren hitz guztiak agertu ez arren. Bestalde, zenbait esapide, esamolde eta onomatopeia ere tartekatu ditut. Elkarrizketetan jasotako hainbat esaldi, esaera, espresio... bildu ditut, bitxikeria modura.

Orokorrean ez dut hitzaren esanahirik eman, bere testuingurua baizik. Dena dela, testuinguruarekin nahikoa ez dela iruditu zaidanean, itzulpena eman dut. Horrez gain, zenbait hitzetan ageri diren sinonimo eta aldaerak testuetatik hartutakoak dira.

 


A | B | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | S | T | TX | U | X | Z Hiztegia

TX

Txalmea: "...astoa sestokiñ ez al dezu beiñe ikusi astoa? Ipintze zakon txalmea esate zako..."

 

Txankete arri: "...txanketia esate giñun txanketearriya eakutxiko izut maandion daukat, tapa bat itten do..."

 

Txaola: (ald.) etxaolia"...bai guk au ba ontxe dala amar urte in genduan au, au etxaolia in ginduan..."

 

Txapagaiñ: "...ta ori azal fin fiñ bat kendu bar tzaio eta txapagañen o..."

 

Txakal: (sin) Txepel. "... ezertako gogoi pae dabillena..."

 

Txendor: "...nola deitzen zaio egurrekiñ eitten dan estruktura orri? Txendorra..."

 

Txepel: eskasa.

 

Txibatazo: "...geo txibatazoa jo mentzuen eta bialdu in tzittuen..."

 

Txi(k)ito: "...andra beltz bat zan, aen etxea jute zan e lanak eittea berrize, eta an jentei txiitok etaatzen da danen itte zon..."

 

Tximiñi: "...bi tximiñik nunbaitt etzuen ondo tiratzen..."

 

Tximista: "...trumoiya, ta tximistea ta zaparrarea..."

 

Txintxillik: "...an txintxillik maiña bat erropa eukitzen due, baño nik ola benta aundik itten eztittut ikusten..."

 

Txirrika: "...uekua iz´garriya e! Eta antxe jute zan txirrikan..."

 

Txixa: "... txixa in men tzion, txixa in diazu!..."

 

Txixapuxika: (sin.) puxikia "...puxikea e txerrin puxikea, txixa puxikea, ba gu mottiko giñala ba txixa kendu, ustu eta andik urrungo eunen eo zeatu, itte genduan, pixkat sekatze zanen puztu..."

 

Txistu (ein): "...seitun aitze zan lekaiyo iñeskio, txistu eiñ eta ordun danak etorri eta..."

 

Txoliñ: (sin) txepel, mozolo.

 

Txondor: (ald.) txendor.

 

Txoro: "...aldeingozue emendik txoro arrayook!..."

 

Txofer: "... geo langillek zeak Leandrok, bai Leandro ibilli zan txofer,..."

 

Txukun: "...txukuna jarri uan, otsoa bezela jarri uan..."

 

Txulau: "...zeatio puztuta igual dao, zu eskua botatzen dezu ta txulau itten da fffssss..."

Gora
 
 Zintzo-Mintzo Euskaltzale Elkartea

Labeaga 12, behea.
20700 Urretxu (Gipuzkoa - Euskal Herria)
.
Telefonoa: (+34) 943036474